MELLOM   |  Ny avgjørelse fra BFJR - sak 658 |  Ny avgjørelse fra BFJR - sak 662 |  Artikler og aktuelt |  Om Rådet |  Hvordan bringe saker inn for rådet?
blank
blank
 
blank Om Rådet
       
  • Medlemmer
       
  • Regelverk
       
  • Saksfelt
       
  • Bistand ved mekling og rettsmekling
       
  • Kontakt rådet
blank          

blank  
 
blank  

 

RegelverkRegler

18. november 2014

§ 1.

Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (BFJR) er et tvisteløsningsorgan for bygge- og anleggsbransjen i Norge. Det avgir uttalelser til juridiske spørsmål det får seg forelagt fra én eller flere parter og påtar seg oppdrag som oppmann etter bestemmelser i de norske byggestandardene utgitt av Standard Norge eller som ad hoc voldgiftsrett etter partenes ønske, jf voldgiftsloven 14.5.2004 nr. 25.

Rådet kan også gi uttalelse i spørsmål om god anbudsskikk og liknende forretningsetiske spørsmål.

Rådets uttalelser er som hovedregel veiledende, men partene kan avtale at uttalelsen skal være bindende dem imellom. Oppmannsavgjørelser følger standardenes bestemmelser. Voldgiftsdommer er bindende for partene i henhold til voldgiftslovens bestemmelser.

Rådet kan være et forum for faglige samlinger omkring entreprise- og anbudsrettslige spørsmål.

§ 2.

Rådet har hovedsete i Bergen. Rådet velger selv sine medlemmer, hvorav
• to jurister slik at den ene fortrinnsvis skal være tilknyttet universitetsmiljø og den andre en praktiserende advokat med teoretisk og praktisk innsikt i bygg- og anleggsbransjen.
• én representant fra entreprenørsiden
• én representant fra byggherresiden
• én representant fra byggmester/håndverkersiden
• én representant fra arkitekt/rådgivende virksomhet


§ 3.

Rådet velger selv sin formann.

For enkelte saker kan oppnevne en eller to sakkyndige. Disse deltar i Rådets saksbehandling, men har ikke stemmerett.

Rådet engasjerer selv sitt sekretariat som bistår ved saksbehandlingen og deltar i Rådets møter. Sekretæren har ikke stemmerett.

I særlige tilfeller kan andre enn Rådets medlemmer gis innsyn i Rådets saksbehandling og delta som observatør i dets møter mot å respektere sakens konfidensialitet.


§ 4.

Alle henvendelser til Rådet skal skje skriftlig. Elektroniske meddelelser regnes som skriftlige.

Den som ønsker Rådets uttalelse eller avgjørelse, skal sende det en forespørsel der det i nødvendig utstrekning redegjøres for det saksforhold som danner grunnlaget for forespørselen, og hvor spørsmål det ønskes svar på presiseres. Partens eller partenes synspunkter på de aktuelle spørsmål skal presenteres og underbygges med henvisninger til relevante faktiske forhold og kontraktsbestemmelser. Underlagsdokumentasjon det vises til skal vedlegges. Rådet kan på anmodning yte bistand med utforming av forespørselen.

Henvendelsen gjennomgås av Rådets formann som vurderer om saken egner seg for behandling, og eventuelt etterspør ytterligere opplysninger og/eller dokumentasjon.

Dersom saken skal behandles av Rådet, videresendes henvendelsen med underlagsdokumentasjon til Rådets medlemmer samtidig som den videre saksbehandling inklusive tidspunkt for et møte til diskusjon av saken klarlegges.

§ 5.

Rådets avgir sine uttalelser eller avsier sine avgjørelser basert på en skriftlig saksbehandling hvor de enkelte saker diskuteres i møte i Rådet.

Ved behov kan man benytte muntlig saksbehandling hvor sakens parter eller andre gis anledning til å møte og forklare seg og/eller gjøre rede for sitt syn på saken.

Ved oppmannsoppdrag følges sakbehandlingsbestemmelser i den relevante byggstandard med de tillempninger som følger av Rådets praksis vedrørende anonymisert publisering av uttalelsen, jf § 6.

Ved voldgiftsoppdrag følges voldgiftslovens bestemmelser med de tillempninger som følger av nærværende regelverk og Rådets praksis vedrørende anonymisert publisering av sine avgjørelser, jf § 6.

Rådet avgir uttalelse om de fagjuridiske spørsmål som saksforholdet reiser, og tar herunder i betraktning de kontraktsvilkår som gjelder i saksforholdet, og de kontraktssedvaner o.l. som gjelder på området.

Ved henvendelser fra én part legger Rådet til grunn den fremstilling av saksforholdet som er gitt i forespørselen, og foretar ingen bevisvurdering når det gjelder saksforholdets faktiske sider.

Rådet tilstreber å avgi enstemmige uttalelser.


§ 6.

Rådets uttalelser anonymiseres slik at saksforhold, geografi og parter så vidt mulig sikres konfidensialitet.

Rådet publiserer sine uttalelser i den utstrekning Rådet selv finner det tjenlig og hensiktsmessig.

Uttalelsene legges ut på Rådets hjemmeside www.bfjr.no og kan dessuten gjøres tilgjengelig ved avtale med bransjetidsskrifter og nettoperatører. Den som ber om Rådets uttalelse eller avgjørelse kan ikke ta forbehold om at den ikke skal publiseres på dette viset.


§ 7.

For behandling i Rådet betales et gebyr som fastsettes av Rådet.

I oppmannssak eller voldgiftssak avgjøres gebyrspørsmålet etter partenes avtale eller etter bestemmelser i vedkommende standard, eventuelt voldgiftslovens bestemmelser om fordeling av sakskostnader.


§ 8.

Vedtekter for Byggebransjens Faglig Juridiske Råd endres ved enstemmig vedtak.


***


Disse vedtekter ble enstemmig vedtatt på møte i Byggebransjens Faglig Juridiske Råd i Bergen den 18. november 2014.


Harald S. Kobbe Kai Krüger Harald NævdalHelge Haavardtun Nina Pettersen Erlend Bygnes


Audun Egge Andersen

    Utskriftsvennlig versjon
 

blank  
bunnBFJR Byggebransjens Faglig Juridisk Råd, Dreggsallmenningen 10/12, 5003 Bergen Tlf.: 908 02 032 E-post: post@bfjr.no
blank