MELLOM   |  Ny avgjørelse fra BFJR - sak 658 |  Ny avgjørelse fra BFJR - sak 662 |  Artikler og aktuelt |  Om Rådet |  Hvordan bringe saker inn for rådet?
blank
blank
 
blank Om Rådet
       
  • Medlemmer
       
  • Regelverk
       
  • Saksfelt
       
  • Bistand ved mekling og rettsmekling
       
  • Kontakt rådet
blank          

blank  
 
blank  

Bistand ved mekling og rettsmekling

Tvister innen bygg- og anleggs-sektoren består ofte av en lang rekke ulike problemstillinger, hvor partene gjennom mekling kan nærme seg hverandre når det gjelder noen spørsmål eller delkrav, mens de står langt fra hverandre på andre punkter.

I slike situasjoner skjer det ikke sjelden at en slik mer avgrenset, men klar uenighet hindrer at mekling eller rettsmekling fører frem til en samlet minnelig løsning. For mekleren vil det kunne være et problem at man må gå relativt dypt inn i de aktuelle problemstillingene for å kunne bidra med egne synspunkter og motforestillinger av noen vekt, eller at man må gå meget langt i å klargjøre egne vurderinger og synspunkter for selv eventuelt å bringe meklingsprosessen videre.

I slike situasjoner kan BFJR bistå både rettsmeklere og private meklere: Rådet kan behandle konkrete spørsmål som partene og mekler/rettsmekler er enig om å presentere for rådet, og avgi en ikke bindende vurdering som så mekleren og partene må forholde seg til. Erfaringene er at slike uttalelser fra eksternt kompetent hold, kan danne grunnlag for å bringe selve meklingen videre. Innenfor de tids- og kostnadsrammer BFJR opererer med, vil en slik løsning heller ikke representere en vesentlig forsinkelse eller fordyrelse av meklingsprosessen. Snarere vil partene og domstolene kunne spare tid og penger ved relativt raskt og rimelig å få en slik uttalelse som et felles utgangspunkt for det videre meklingsarbeidet.

Har en domstol eller privat mekler spørsmål knyttet til hvorvidt BFJR kan bistå på en hensiktsmessig måte i en rettsmekling eller mekling, kan man ta kontakt direkte med rådets formann eller sekretæren.

    Utskriftsvennlig versjon
 

blank  
bunnBFJR Byggebransjens Faglig Juridisk Råd, Dreggsallmenningen 10/12, 5003 Bergen Tlf.: 908 02 032 E-post: post@bfjr.no
blank