Print this page

Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (BFJR)
c
c
 
BFJR ble opprettet i 1977. Det består av seks fagpersoner som har ulik bakgrunn og erfaring, hvorav to jurister hhv én fra Universitetet og én advokat. Rådet fungerer som et tvisteløsnings- og responsumorgan for bygge- og anleggsnæringen over hele Norge.

Henvendelsene kommer både fra parter som ønsker bistand i å løse en aktuell konflikt, og parter som ønsker avklaring på sin egen posisjon.

Behandlingen rådet begynner ved at den eller de som ønsker,henvender seg skriftlig til sekretæren, se om dette under "Kontakt rådet".

Kontradiksjon; det vil si at begge parter kommer til orde, ivaretas ved at to parter i fellesskap henvender seg til rådet. Dette kan skje enten ved en felles henvendelse, eller ved at partene sender separate skriv.
Er det tale om en oppmannssak får begge parter anledning til å presentere sitt syn, vanligvis opp til to ganger.

Etter at en sak er kommet inn, fordeles den internt av rådets leder. I første hånd vurderes den av et medlem som skal utarbeide bakgrunn for en uttalelse. I fordelingen av saker legges det vekt på bredden i rådsmedlemmenes erfaringer og kunnskap slik at sakstypen og de spørsmål som reises, vil være avgjørende.

Etter at de skriftlige innlegg er kommet inn og koordinert av rådets sekretær, og ett av rådets medlemmer har forberedt saken som beskrevet over, gjennomgås saken i møte, hvor medlemmene diskuterer både sakens bakgrunn og hvilke konklusjoner som bør trekkes. Deretter lager saksansvarlig et komplett skriftlig utkast som sirkuleres blant medlemmene før det vedtas som rådets endelige uttalelse.

Når alle rådets medlemmer på denne måten har gitt sin tilslutning, setter sekretæren uttalelsen i stil og orden, og sender den ut til den eller de som har henvendt seg.

Grundighet i alle ledd i saksbehandlingen, har gitt rådets uttalelser en tyngde og vekt som innebærer at de stort sett blir respektert.

Behandlingstiden kan variere. Normal behandlingstid er 3 til 4 uker. Eventuelt tar rådet eget møte på én sak for å få den avgjort. I oppmanns- og voldgiftssaker må man følge prosessuelle regler som innebærer at saksbehandlingen blir noe mer omstendelig. Slike saker kan dermed ta fra 1 opp mot 3 måneder.

Kostnadene er begrenset og fastsettes av rådet selv i tilknytning til den enkelte sak. Det har utviklet seg en uformell tariff hvor man ser hen til sakens betydning og kompleksitet. Oppmanns- og voldgiftssaker koster mest fordi disse innebærer størst arbeid for rådet. I praksis krever rådet fra kr. 12.000 til kr. 50.000.
Tillegg for mva.